Studenterambassadørens nyhedsbrev 1. kvartal 2022

I studenterambassadørens nyhedsbrev kan du hvert kvartal følge, hvordan ambassadøren og mange andre arbejder på at styrke retssikkerheden og udvikle dialogen og forståelsen mellem studerende og KU.

Rådgivningsbehov i 1. kvartal

I 1. kvartal 2022 fik Studenterambassadøren 205 henvendelser.

Knap en tredjedel af henvendelserne var fra studerende, der ønskede vejledning til at skrive en dispensationsansøgning. En stor del af disse henvendelser var fra studerende med funktionsnedsættelser, der skulle søge om tilpasninger til enten undervisning, eksamen eller justeringer i deres studieplan, herunder dispensation fra aktivitetskrav. Der var også en del henvendelser om dispensation i forbindelse med sygdom, blandt andet ansøgninger om flere prøveforsøg.

Lidt over 20 procent af henvendelserne kom fra studerende, der ønskede vejledning til at skrive en retlig klage – oftest på baggrund af et afslag på en dispensationsansøgning.

Derudover udgøres ca. 20 procent af henvendelserne af vejledning om eksamensklager og henvendelser fra studerende, der er under mistanke for at have begået plagiat.

Ugentlige besøg på campusområder i marts og april

I marts og april kan man møde Studenterambassadøren på campusområderne. Her taler vi blandt andet med studerende om deres rettigheder og pligter. Du finder detaljerne for de resterende besøg dette semester i vores kalender.

Vi kommer på campusbesøg igen i efterårssemesteret. Hold øje med vores kalender eller vores facebook-side for opdateringer om datoer.

Brug af seneste tilføjelse til forretningsorden

Som allerede nævnt i forrige nyhedsbrev, tilføjede rektor tilbage i december nyt § 8, stk. 3, til forretningsordenen for Studenterambassadøren.

Tilføjelsen giver Studenterambassadøren mulighed for at drøfte en studerendes henvendelse med relevante ledere på KU, hvis det ser ud til, at administrationen ikke i tilstrækkelig grad følger bestemmelser om vejledning, bistand og begrundelser i forvaltningsloven.

Vi er nu i gang med blandt andet at forsøge at tage det nye § 8, stk. 3, i brug i tilstrækkeligt relevante tilfælde, hvor en studerende med funktionsnedsættelser har fået afslag på ansøgning om dispensation.

Møder i februar med fakulteters uddannelsesledelser og US

Hvert år i marts skal Studenterambassadørens årsberetning sendes til universitetsdirektøren og inden da, senest i februar, skal studenterambassadør Bo Gad Køhlert mødes med uddannelsesledelserne på hvert fakultet og Fællesadministrationens afdeling for Uddannelser & Studerende og drøfte årets henvendelser fra studerende. Ved alle møderne deltager både repræsentanter for uddannelsesledelsen og studenterpolitikere.

I februar i år blev det her blandt andet drøftet:

 • undervisning og vejledning af studerende i brug af egne og delte digitale noter for at undgå plagiat og selvplagiat
 • sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra studerende med funktionsnedsættelser
 • positive effekter af KU-kursus i november 2021 i at skrive endnu klarere afgørelser og e-mails til studerende
 • begrundelser i afslag på klager over eksamen
 • justeret eksamensbekendtgørelse gældende fra 1. september 2022.

Oplæg for studievejledere på SAMF

Den 22. marts var studenterambassadør Bo Gad Køhlert inviteret til at holde oplæg ved sektionsmøde for de ansatte i Vejledning og studiemiljø, SAMF-Uddannelse. Der blev spurgt grundigt ind til henvendelser fra SAMF-studerende til Studenterambassadøren i særligt de her situationer: ansøgning om dispensation på baggrund af funktionsnedsættelser og klager over retlige forhold.

Nyt gratis materiale fra DCUM til at understøtte studerende med funktionsnedsættelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) udgav i februar et vejledningsmateriale samt et digitalt planlægningsværktøj, der gratis kan benyttes af undervisere, vejledere og rådgivere for studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Herunder finder du et uddrag af DCUM’s beskrivelser af de nye materialer:

 ”Minstudieplan.dk er et planlægningsværktøj til studerende på videregående uddannelser. Platformen kan give de studerende et overblik over deres uddannelsesforløb, og de kan samtidig indhente viden om støttemuligheder og få indsigt i forskellige funktionsnedsættelser.” 

”I vejledningsmaterialet kan du bl.a. få viden om 47 fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og de udfordringer og behov funktionsnedsættelserne kan medføre i studierelaterede kontekster. Vejledningsmaterialet bidrager i den forbindelse til, at I kan stille skarpt på arbejdet med at understøtte studerende med funktionsnedsættelser og få idéer til at videreudvikle dette. Derfor indeholder vejledningsmaterialet også anbefalinger til, hvordan man med fordel kan støtte studerende med funktionsnedsættelser.” 

Vi ser hos Studenterambassadøren mange muligheder for, at de to materialer samlet set kan hjælpe både studerende, undervisere, vejledere, sagsbehandlere, studienævn m.fl. Vi vil sammen med resten af universitetet derfor arbejde på at undersøge, hvordan materialet kan anvendes bedst muligt.

Læs mere om projektet og find materialerne her.

Styrelsens undersøgelse af forhold for studerende med funktionsnedsættelser

I februar udgav Arbejdsgruppen for studerende med funktionsnedsættelser under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rapporten ’Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser’.

I rapporten kortlægger arbejdsgruppen nogle centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelsers økonomi og muligheder for gennemførsel. Her nævner de blandt andet:

 • Forsinkelser på SPS-hjælpemidler
 • Manglende løsninger for studerende, som har brug for at optage undervisningen
 • Manglende sammenhæng mellem muligheder for dispensation til studieforlængelse og studieaktivitetskravene hos SU

I rapporten udpeger arbejdsgruppen også, på hvilke områder de studerende med funktionsnedsættelse ser ud til i særlig grad at være udfordrede i forhold til deres medstuderende – især på trivselsområdet. På den baggrund laver de også følgende anbefalinger:

 • Tidlig vejledningsindsats for kommende/nye studerende
 • Fokus på at tilrettelægge en studiestart, som kan rumme alle studerende
 • Fleksible muligheder for gruppearbejde og gruppeeksamen eller alternativer dertil
 • Fleksible rammer for praktik

Find rapporten her.