Hvad er retlige spørgsmål?

Hvis du modtager et afslag på en dispensation eller en klage, står der typisk i klagevejledningen, at du kan klage over retlige spørgsmål (kaldes også "retlige forhold" eller "retlige fejl").

De retlige spørgsmål angår, om afgørelsen er truffet i overensstemmelse med gældende ret. De kan fx være, at:

  • Der er indhold i ansøgningen eller klagen, som ikke er taget med i vurderingen af sagen, og som skulle have været det.
  • Der er lagt vægt på forhold, der ikke må lægges vægt på jævnfør lovgivningen på området.
  • Der er faktuelt forkerte oplysninger i sagen. 

Det kan også være et retligt spørgsmål, at begrundelsen i afgørelsen:

  • er skrevet på en måde, der kan give anledning til misforståelser.
  • er misvisende.
  • ikke forklarer tilstrækkeligt, hvorfor afgørelsen falder ud som den gør,
  • ikke er dækkende.

Du kan evt. læse mere i Ombudsmandens Myndighedsguide om, hvad en sagsbehandling uden retlige fejl bør bygge på. Læs fx under afsnittene: